O Cieszyńskim Ośrodku Kultury

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” - samorządowa instytucja kultury - jest organizatorem lub współorganizatorem największych imprez kulturalnych i festiwali w mieście i regionie. Aktywizuje lokalną społeczność realizując szeroko zakrojony program edukacji kulturalnej, wspiera inicjatywy obywatelskie oraz działania organizacji pozarządowych.
Siedzibą instytucji jest budynek Domu Narodowego, który został wyremontowany w wyniku społecznej aktywności Polaków mieszkających na Śląsku Cieszyńskim na przełomie XIX i XX w. (uroczyste otwarcie odbyło się 20 stycznia 1901 roku).

Priorytety i sposoby działań COK "Dom Narodowy" w najbliższych latach:

 • Koordynowanie działań kulturalnych pomiędzy współpracującymi z COK organizacjami i podmiotami kultury oraz sieciowanie pomiędzy nimi;
 • Współpraca z urzędami miast (wydziały kultury Cieszyna i Czeskiego Cieszyna) w kreowaniu wspólnej oferty kulturalnej w oparciu o działania misyjne (kultura wysoka), oraz mając na uwadze dużą liczbę podmiotów kultury, ściślejsza współpraca z miastami w zakresie skoordynowania terminów realizacji wydarzeń kulturalnych na ich terenie;
 • Budowa społeczności twórców i odbiorców, z uwzględnieniem transgranicznej oferty, a także w miarę możliwości logistycznych i organizacyjnych cykliczne sondowanie preferencji odbiorców kultury w COK celem lepszego dopasowania oferty;
 • Eksploracja i zmapowanie w oparciu o „Program dla kultury Cieszyna i Czeskiego Cieszyna” i we współpracy z Wydziałem Kultury UM wszelkich działań twórczych mieszkańców Cieszyna oraz kooperacja z punktami kulturotwórczymi w Cieszynie – stworzenie instytucji parasolowej z naciskiem na kuratorskie pozyskiwanie kolejnych scen/miejsc zaadaptowanych dla działań kulturalnych (pustostany, miejsca już istniejące będące poza formalnym obiegiem kultury);
 • Demokratyzacja działań instytucji i jej programu, jawność i transparentność. Wprowadzenie mechanizmów partycypacji społecznej;
 • Kooperacja działań podmiotów kulturotwórczych, spełniających w jakiejś części rolę ośrodków kultury (Zamek Cieszyn, Biblioteka Miejska, Świetlica Krytyki Politycznej i inne);
 • Ułatwienie mieszkańcom realizacji hasła „edukacja nieformalna przez całe życie”. Dalsze tworzenie i promocja kółek zainteresowań, grup, przy bardziej intensywnym wykorzystaniu istniejących już miejsc i współpracy z innymi placówkami, wykorzystanie lokalnych fachowców w tej dziedzinie;
 • Podtrzymywanie amatorskiego ruchu artystycznego poprzez wspieranie i finansowanie już działających przy COKu, tworzenie nowych grup, organizację przeglądów i konkursów (również transgranicznych);
 • Stworzenie kompletnej bazy działających na terenie miasta indywidualnych twórców (muzycy, wokaliści, zespoły muzyczne, grupy taneczne, artyści plastycy, fotograficy, itd.);
 • Wdrażanie nowych i rozwijanie istniejących form edukacji kulturalnej we współpracy z innymi instytucjami i podmiotami;
 • Nacisk na zrównoważenie działań kulturalnych, edukacyjnych, społecznych i gospodarczych instytucji poprzez ekonomizację pracy;
 • Wpływ na sposób postrzegania miasta przez jego mieszkańców oraz na ich poczucie dumy i lokalnego patriotyzmu w nawiązaniu do historii Domu Polskiego, realizowany również przez organizację wydarzeń związanych z ważnymi rocznicami i świętami narodowymi;
 • Wspieranie i podtrzymywanie lokalnej tradycji, historii i kultury ludowej;
 • Cieszyn – Czeski Cieszyn – „jedno miasto – jedna kultura” – dalszy rozwój współpracy z czeskimi partnerami, również w kwestii komplementarności oferty kulturalnej, realizacji festiwali oraz promocji;
 • Maksymalne wykorzystanie przestrzeni budynku Domu Narodowego np.: stworzenie punktu obsługi NGO, ponowne przekazanie pomieszczeń istniejącym instytucjom, stowarzyszeniom i fundacjom, działającym w obszarze kultury.