REGULAMIN DZIERŻAWY POWIERZCHNI POD STOISKA HANDLOWE podczas „Święta Trzech Braci” w dniach 14-16 czerwca 2024 r.

 

 

REGULAMIN DZIERŻAWY POWIERZCHNI POD STOISKA HANDLOWE 

  podczas „Święta Trzech Braci” w dniach 14-16 czerwca 2024 r.INFORMACJE WSTĘPNE

 

1. Organizatorem wydarzenia: „Święto Trzech Braci” jest Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” z siedzibą:  Rynek 12, 43-400 Cieszyn, zwany dalej Organizatorem.

 

2. Kiermasz handlowy z okazji „Święta Trzech Braci” organizowany jest w dniach: 14-16 czerwca 2024 r. na terenie ulicy Stary Targ i ulicy Głębokiej w Cieszynie.

 

3. Organizator udostępnia przestrzeń pod stoiska handlowe, strefę gastronomiczną i strefę zabaw dla dzieci.

 

WYSTAWCY ORAZ ZGŁOSZENIA

 

1. Do grona Wystawców (dzierżawców) mogą być przyjęci wyłącznie Przedsiębiorcy i Rękodzielnicy prowadzący swoją działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

2. Podstawą do rozpatrzenia wniosku o przyjęcie do grona Wystawców jest przesłanie druku „zgłoszenia na kiermasz handlowy”, dostępnego w sekretariacie i na stronie: www.domnarodowy.pl. Zgłoszenia należy przesłać na adres: dor@domnarodowy.pl

Dalsze informacje udzielane są pod nr tel. 602 784 374 (Dział Organizacyjny).

 

3. Zgłoszenia rozpatrywane będą od dnia 2 maja 2024 r.

 

4.  O przyjęciu na kiermasz decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo decyzji o pierwszeństwie w zawarciu umów. Organizatorowi przysługuje również prawo odmowy przyjęcia na kiermasz bez podania przyczyny.

 

5. Organizator pisemnie potwierdza przyjęcie Wystawcy i chęć zawarcia umowy dzierżawy

do 14 dni roboczych od wpłynięcia zgłoszenia. Wystawcy zostaną poinformowani o przyjęciu lub odmowie przyjęcia do grona Wystawców mailowo lub telefonicznie.

 

6. Postawienie stoiska jest możliwe wyłącznie w miejscu wyznaczonym przez Organizatora i w zakresie przez niego wskazanym.

 

7. Niedopuszczalna jest zmiana zgłoszonego przez Wystawcę profilu sprzedaży, bez pisemnej zgody Organizatora.

 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki oraz za ewentualne uszkodzenia towaru podczas trwania wydarzenia (w tym także te spowodowane warunkami atmosferycznymi). Organizator nie zapewnia ochrony nocnej. Pozostawienie stoiska na noc odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Wystawcy.

 

9. Organizator nie zapewnia namiotów, stołów, krzeseł, wyżywienia i noclegów.

Organizator gwarantuje dzierżawcom dostęp do prądu (wg zgłoszonego zapotrzebowania) tylko na przestrzeni handlowej na ulicy Stary Targ. Kiermasz rękodzieła (na ulicy Głębokiej) nie ma możliwości podłączenia do prądu.

 

10. Samowolnie postawione stoiska, nieposiadające zezwolenia i zawartej umowy będą usuwane przez Straż Miejską.

 

11. Wystawca jest zobowiązany do wpłaty opłaty dzierżawnej do dnia 10 czerwca 2024 r.

 

12. Dzierżawa powierzchni pod stoiska podczas Święta Trzech Braci w dniach 14-16 czerwca 2024 odbywa się na podstawie umów dzierżawy wg cennika:  ULICA STARY TARG – kiermasz gastronomiczny

 

  Rodzaj  stoiska

      szerokość stoiska

                  Cena za 3 dni dzierżawy

handlowe

1,5 m

800 zł

handlowe

2 m

1.000 zł

handlowe

3 m

1.200 zł

                    za każdy następny dodatkowy metr szerokości dopłata       200 zł

                      dostęp do prądu   dopłata        50 zł za każdy zgłoszony kilowat mocy

 

Food truck do 5 m długości

                                        1.500 zł

dopłata za każdy dodatkowy metr długości food trucka         350 zł

Obnośne (cena indywidualna)

od  110 zł

Gastronomiczne typu grill

3.500 zł

                      dostęp do prądu   dopłata          50 zł  za każdy zgłoszony kilowat mocy
  ULICA GŁĘBOKA – KIERMASZ RĘKODZIEŁA (bez dostępu do prądu)

 

  Rodzaj  stoiska

      szerokość stoiska

                  Cena za 3 dni dzierżawy

handlowe

1,5 m

300 zł

handlowe

2 m

400 zł

handlowe

3 m

500 zł

                    za każdy następny dodatkowy metr szerokości dopłata       100 zł

                Podane ceny są cenami netto. Do cen należy doliczyć 23 % VAT.INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Dzierżawcy przysługuje prawo wjazdu na miejsce handlu w celu rozstawienia i zaopatrzenia stoiska od godz. 8:00 w nieprzekraczalnym terminie:

- w piątek 14 czerwca: do godz: 14:00,

- w sobotę 15 czerwca: do godz: 9:00,

- w niedzielę 16 czerwca:  do godz: 9:00.

Pozostawianie pojazdów na terenie wydarzenia po wyznaczonych godzinach jest zabronione.  Wjazd na teren wydarzenia w celu likwidacji stoiska możliwy będzie tylko w przypadku istnienia wolnego przejazdu, nie wcześniej niż po zakończeniu ostatniego koncertu.

Ostateczny termin zwolnienia wynajmowanej przestrzeni to 16.06.2024 r. do godz. 24:00.      

 

2. Dzierżawca zobowiązuje się do utrzymania porządku i czystości na stoisku i w jego otoczeniu, w tym usunięcie śmieci na własny koszt. Nieusunięcie śmieci przez Dzierżawcę skutkować będzie obciążeniem Dzierżawcy kosztami ich usunięcia, na co wyraża on zgodę.

 

3. Przedmioty i urządzenia Wystawcy, nieusunięte w wyznaczonym umową terminie, uznane będą za porzucone w rozumieniu art. 180 kc i przejdą na własność Organizatora.  Z chwilą objęcia ich w posiadanie, Organizator nabywa uprawnienia do usunięcia w/w przedmiotów z terenu wydarzenia na koszt Dzierżawcy, który wyraża w tym zakresie zgodę.

 

4. Dzierżawca odpowiada za przestrzeganie przepisów bhp i p/poż na terenie swojego stoiska w trakcie trwania imprezy. Dzierżawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zaniedbania w tym zakresie.

 

5. Dzierżawca zobowiązany jest posiadać bezpieczne i sprawne przyłącze do prądu. Kategorycznie zabrania się używania niesprawnych przedłużaczy i urządzeń elektrycznych. Dzierżawca odpowiada za szkody powstałe w wyniku użycia niesprawnego sprzętu elektrycznego.

 

6. Dzierżawcy stoisk gastronomicznych typu grill zobowiązani są do posiadania na stoisku gaśnicy (z ważnym terminem przeglądu).

 

7. Dzierżawcy stoisk gastronomicznych typu grill zobowiązani są do wpłaty kaucji w wysokości 1000,- zł na poczet kosztów usunięcia nieczystości pozostałych na dzierżawionej powierzchni.

Kaucja zostanie zwrócona do 7 dni od zakończenia „Święta Trzech Braci”, pod warunkiem pozostawienia dzierżawionej powierzchni w stanie zastanym przy rozpoczęciu umowy. W razie konieczności przywrócenia przedmiotu dzierżawy do stanu sprzed zawarcia umowy koszty tych czynności potrącone zostaną z wpłaconej kaucji. W przypadku kosztów przewyższających wysokość kaucji Organizator obciąży Dzierżawcę brakującą kwotą, na co Dzierżawca wyraża zgodę.

 

8. W czasie trwania „Święta Trzech Braci” Dzierżawca zobowiązany jest posiadać ważne dokumenty zezwalające na prowadzenie działalności gospodarczej, polisy ubezpieczeniowe oraz inne dokumenty niezbędne dla specyfiki swojej działalności np. certyfikaty, koncesje, zaświadczenia wymagane przez przepisy sanitarne.

 

9. Dzierżawcy wyrażają zgodę na audiowizualne utrwalanie przebiegu „Święta Trzech Braci” i ich wizerunków, a także na wykorzystanie tych materiałów przez Organizatora w celach promocyjnych, informacyjnych i reklamowych.

 

10.Skargi i wnioski można składać w siedzibie Organizatora tj. Rynek 12, 43-400 Cieszyn lub drogą mailową: sekretariat@domnarodowy.pl

 

11. Przesłanie zgłoszenia na kiermasz  równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

PLIKI DO POBRANIA: