Regulamin sprzedaży biletów

 

  

REGULAMIN zakupu biletów

 

§1 Definicje

 1. Organizator – Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” z siedzibą przy Rynek 12, 43-400 Cieszyn,
  NIP 548 10 27 899, PKO Bank Polski nr konta: 26 1020 2313 0000 3602 1122 7073.

 2. Nabywca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która zawiera z Organizatorem umowę nabycia Biletów.

 3. Uczestnik - osoba fizyczna, która na podstawie Biletu bierze udział w Wydarzeniu, Uczestnikiem może być sam Nabywca.

 4. Wydarzenie - organizowane przez Organizatora wydarzenie kulturalne (impreza, koncert, spotkanie, warsztat, etc.).

 5. Bilet - dokument potwierdzający zawarcie umowy z Organizatorem i uprawniający do wzięcia udziału w Wydarzeniu.

 6. Serwis - oznacza system informatyczny oraz stronę internetową dostępną pod adresem http://ekobilet.pl, http://voucherro.pl, http:/ voucherro.com, których administratorem jest Operator oraz wszelkie inne strony internetowe, które wykorzystują system informatyczny Ekobilet w celu sprzedaży Biletów oraz płatnego albo darmowego udostępniania Materiałów.

 7. Operator -  EKOBILET Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (30-015), ul. Świętokrzyska 12 lok 305-307f, NIP 677 24 47 224, REGON 384546098, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000812066;

 8. Regulamin - niniejszy regulamin.

 9. Siedziba Organizatora – COK „Dom Narodowy”, 43-400 Cieszyn, Rynek 12.

 

§2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady nabywania Biletów za pośrednictwem Serwisu oraz w kasie COK w dniach i godzinach otwarcia kasy, uprawniających do uczestniczenia
  w Wydarzeniach.

 2. Nabycie Biletu za pośrednictwem Serwisu wymaga założenia przez Nabywcę konta w Serwisie zgodnie z regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ekobilet.pl.

 3. W przypadku zawierania umowy nabycia Biletów za pośrednictwem Serwisu z Nabywcom umowa ta jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). 

 4. Formą płatności za Bilety w kasach COK jest:

  1. Gotówka,

  2. Karta płatnicza.

COK nie odpowiada za ewentualne przerwy w obsłudze płatności kartą spowodowane przez operatora systemu.

 1. Uczestnik przed nabyciem Biletu lub/i Biletów zobowiązany jest do zapoznania się oraz przestrzegania Regulaminu Sprzedaży. Zakup Biletu lub/i Biletów równoważny jest
  z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu.

 2. Nabywca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 3. Regulamin jest udostępniony Nabywcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 

§3 Zasady nabywania Biletów

 1. Organizator podaje w Serwisie informacje dotyczące aktualnych Wydarzeń, na które prowadzona jest sprzedaż Biletów.

 2. Organizator zamieszcza w Serwisie informacje o:

  1. rodzajach oferowanych Biletów, 

  2. cenach brutto Biletów,

  3. okresie sprzedaży Biletów ze wskazaniem dni i/lub godzin, 

  4. dopuszczalnych sposobach płatności za Bilety,

  5. zasadach odbioru Biletów, 

  6. zasadach uczestniczenia w Wydarzeniach i obowiązkach Uczestnika z tym związanych.

 3. Złożenie zamówienia wymaga wyboru rodzaju Biletu. 

 4. W przypadku zgubienia lub zniszczenia Biletów nie będą wydawane duplikaty.

 

§4 Płatności

 1. Dla każdego zamówienia złożonego przez Nabywcę obowiązuje cena podana przy zamawianych Biletach w momencie złożenia zamówienia, która jest ceną brutto. Organizator informuje Nabywców na pomocą Serwisu o wszelkich innych opłatach związanych z nabytymi Biletami.

 2. Płatność za Bilety zamówione przy pomocy Systemu Ekobilet możliwa będzie wyłącznie za pomocą strony płatności, na którą Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

 3. Płatność za Bilety w kasie COK możliwa będzie wyłącznie w czasie jej funkcjonowania. 

 4. Nabywca może wybrać jeden z przewidzianych przez Organizatora sposobów płatności, które zostaną szczegółowo określone
  w opisie danego Wydarzenia, zamieszczonego w Serwisie. 

 

§5 Odbiór Biletów

 1. Zamówione i opłacone Bilety w Serwisie dostępne będą w formie elektronicznej (e-bilet) po zalogowaniu się na konto w Serwisie.

 2. Bilety zakupione w kasie COK będą wydawane na miejscu przez Organizatora.

 

§6 Prawo odstąpienia

 1. Zwrotu biletu zakupionego w Serwisie można dokonać najpóźniej 48 godzin przed rozpoczęciem Wydarzenia, na który bilet został kupiony, za pośrednictwem konta na stronie internetowej. Nie ma możliwości zwrotu biletów w dniu wydarzenia. 

 2. Zwrot biletu zakupionego w kasie COK można dokonać najpóźniej 48 godzin przed rozpoczęciem Wydarzenia, na podstawie ważnego biletu
  z paragonem fiskalnym lub bilet z fakturą.  W przypadku posiadania biletu bez paragonu fiskalnego zwroty gotówki rozpatrywane są indywidualnie.

 3. Bilety uszkodzone lub z oderwanym kuponem kontrolnym nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

 4. Zwrotu pieniędzy za wykupiony bilet dokonuje się w takiej samej formie płatności w jakiej był on wykupiony.

 5. COK nie ponosi odpowiedzialności za imprezy organizowane w jego siedzibie przez firmy zewnętrzne.

 6. Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność nie podlegają zwrotowi.

 

§7 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące umowy nabycia Biletów Nabywca może składać w formie pisemnej na adres Organizatora lub w formie elektronicznej na adres podany
  w § 8 ust. 1 Regulaminu.

 2. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Nabywcy oraz adres e-mail Nabywcy.

 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

 4. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.

 5. O decyzji Organizatora Nabywca zostanie powiadomiony pisemnie na adres pocztowy lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany w reklamacji.

 6. W przypadku odwołania lub nie odbycia się Wydarzenia wskutek tzw. siły wyższej (zdarzenia zewnętrznego, nadzwyczajnego i niezależnego od Organizatora, związanego
  z działaniem sił przyrody lub wejściem w życie aktów prawnych wydanych przez organy administracji państwowej) Organizator może odmówić zwrotu kosztów Biletu. W takiej sytuacji każda reklamacja będzie analizowana i rozpatrywana indywidualnie.

 

§8 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące umowy nabycia Biletu lub/i Biletów, Uczestnik powinien kierować na następujący adres poczty elektronicznej: ksiegowosc@domnarodowy.pl

 2. Do umowy nabycia Biletu zawartej między Organizatorem a Nabywcą mają zastosowanie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia tej umowy.

 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży Biletów w każdej chwili bez podania przyczyny.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu– w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub nałożenia na Organizatora określonych obowiązków, a także w celu usprawnienia działania Serwisu usług i zapobieganiu ewentualnym nadużyciom. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich ogłoszenia lub przekazania Uczestnikowi.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.